Eleşkirt Güncel Gazetesi
ustreklammm

1SINIF PORTAKAL TİPİ İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI

1SINIF PORTAKAL TİPİ İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMIELEŞKİRT ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1SINIF PORTAKAL TİPİ İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/471274 1-İdarenin a) Adresi : FATİH MAH. CUMHURİYET CADDESİ […]

1SINIF PORTAKAL TİPİ İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI
29 Eylül 2018 - 9:53 'de eklendi.

1SINIF PORTAKAL TİPİ İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI
ELEŞKİRT ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

1SINIF PORTAKAL TİPİ İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/471274
1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAH. CUMHURİYET CADDESİ ELEŞKİRT/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4727114914 – 4727114914
c) Elektronik Posta Adresi : 964312@MEB.K12.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.SINIF PORTAKAL TİPİ İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Eleşkirt Anadolu Lisesi Kazan Dairesi
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşme tarihinden sonra en geç 15 takvim günü içerisinde istenilen özelliklerde, malın tamamını mesai saatleri içinde muayene ve teslim alma komisyonuna teslim etmekle yükümlüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eleşkirt Anadolu Lisesi MÜDÜR YARDIMCISI ODASI
b) Tarihi ve saati : 04.10.2018 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELEŞKİRT ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eleşkirt Anadolu Lisesi MÜDÜR YARDIMCISI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

matbaa
matbaa
İLGİLİ HABERLER