Eleşkirt Güncel Gazetesi
ustreklammm

BİRİNCİ SINIF UNDAN MAMÜL EKMEK ALIMI

BİRİNCİ SINIF UNDAN MAMÜL EKMEK ALIMIANADOLU İMAM HATİP L-RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Birinci sınıf undan mamül ekmek alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/394619 1-İdarenin a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ […]

BİRİNCİ SINIF UNDAN MAMÜL EKMEK ALIMI
17 Ağustos 2018 - 8:08 'de eklendi.

BİRİNCİ SINIF UNDAN MAMÜL EKMEK ALIMI
ANADOLU İMAM HATİP L-RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Birinci sınıf undan mamül ekmek alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/394619
1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 201-1 04600 ELEŞKİRT/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4727112003 – 4727112003
c) Elektronik Posta Adresi : 974788@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
13000KG BİRİNCİ SINIF UNDAN MAMÜL EKMEK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden bir (1) gün sonra başlar eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devem eder.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI
b) Tarihi ve saati : 15.08.2018 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

matbaa
matbaa
İLGİLİ HABERLER