Eleşkirt Güncel Gazetesi
ustreklammm

SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR

SU SAYACI SATIN ALINACAKTIRELEŞKİRT BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ELEŞKİRT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SAYAÇ ALIMI MONTAJI VE İZOLE EDİLMESİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/435585 1-İdarenin a) Adresi : Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. […]

SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR
29 Eylül 2018 - 8:48 'de eklendi.

SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR
ELEŞKİRT BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ELEŞKİRT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SAYAÇ ALIMI MONTAJI VE İZOLE EDİLMESİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/435585
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. 112 04600 ELEŞKİRT/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4727114004 – 4727114026
c) Elektronik Posta Adresi : Seyfettin_0404@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
4000 ADET SU SAYACI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE SU SERVİSİ
c) Teslim tarihleri : sözleşme tarihinden itibaren 395 gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN ODASI
b) Tarihi ve saati : 19.10.2018 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu

Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

Üretici firma ile yapılan bayilik sözleşmesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

ALINACAK SAYAÇLAR TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI KARŞILIĞINDA ALINACAKTIR.MONTAJ DURUMUNDA SAYAÇLARDA ARIZA ÇIKMASI VEYA MONTAJDAN SONRA 2 YIL İÇERİSİNDE SAYAÇTA TEKNİK BİR ARIZA OLMASI DURUMUNDA KULLANICI HATASI HARİÇ DİĞER ARIZALAR YÜKLENİCİ FİRMA VEYA ÜRETİCİ FİRMA GEREKLİ TAMİRAT VEYA DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAK VE BEDELSİZ OLARAK İDAREYE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI KARŞILIĞINDA TESLİM EDECEKTİR.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1-İhale konusu mala ilişkin olarak 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanununa dayanılarak hazırlanıp yayımlanan 2014/32/AB (MID) ölçü aletleri yönetmeliğine göre teklif etteiğim ürünlere ait AT tip onay belgesi (Modül B Sertifikası)

2-İhale konusu mala ilişkin olarak AB İlk Muayene ve Damga Beljgesi (Modül D Sertifikası)

3-İhale konusu mala ilişkin olarak İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

4-İhale konusu mala ilişkin olarak TS EN İSO 4064 ve/veya TS EN 14154 Su Sayaçlarına Uygunluk Belgesi

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif veren firmalar ihaleye, şartnameye uygun 1 adet numune Elektronik kartlı su sayacı getireceklerdir. Numune sayaç, malzeme, imalat ve toplam kalite açısından, bütün özellikleri ile satın alınacak sayaçlar için referans ve örnek kabul edilir. Alınacak sayaçlar numune sayaç özelliklerini sağlamalıdır. İhaleye numune getirilmemesi durumunda ihaleden elenme sebebi sayılabilecektir.

Teklif  edilen elektronik Su Sayacına ait teknik tüm belgeler teklif dosyası ekinde sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

matbaa
matbaa
İLGİLİ HABERLER